👷‍♀ī¸Level Mastery Bonuses

10 levels removed from beginning and added to guru 40 to 50 because it was not possible to add guru 60 or more

When this patched release every players lifeskill level decreased by 10. However you still have same amount of mastery

After Guru 40 you will no longer gain mastery we keep those levels for ranking and exp requirement is very high. We might add rewards in the future

LevelNameMastery Bonus

1

Beginner 1

55

2

Beginner 2

60

3

Beginner 3

65

4

Beginner 4

70

5

Beginner 5

75

6

Beginner 6

80

7

Beginner 7

85

8

Beginner 8

90

9

Beginner 9

95

10

Beginner 10

100

11

Apprentice 1

105

12

Apprentice 2

110

13

Apprentice 3

115

14

Apprentice 4

120

15

Apprentice 5

125

16

Apprentice 6

130

17

Apprentice 7

135

18

Apprentice 8

140

19

Apprentice 9

145

20

Apprentice 10

150

21

Skilled 1

155

22

Skilled 2

160

23

Skilled 3

165

24

Skilled 4

170

25

Skilled 5

175

26

Skilled 6

180

27

Skilled 7

185

28

Skilled 8

190

29

Skilled 9

195

30

Skilled 10

200

31

Professional 1

205

32

Professional 2

210

33

Professional 3

215

34

Professional 4

220

35

Professional 5

225

36

Professional 6

230

37

Professional 7

235

38

Professional 8

240

39

Professional 9

245

40

Professional 10

250

41

Artisan 1

255

42

Artisan 1

260

43

Artisan 2

265

44

Artisan 3

270

45

Artisan 4

275

46

Artisan 5

280

47

Artisan 6

285

48

Artisan 7

290

49

Artisan 8

295

50

Artisan 9

300

51

Master 1

305

52

Master 2

310

53

Master 3

315

54

Master 4

320

55

Master 5

325

56

Master 6

330

57

Master 7

335

58

Master 8

340

59

Master 9

345

60

Master 10

350

61

Master 11

355

62

Master 12

360

63

Master 13

365

64

Master 14

370

65

Master 15

375

66

Master 16

380

67

Master 17

385

68

Master 18

390

69

Master 19

395

70

Master 20

400

71

Master 21

405

72

Master 22

410

73

Master 23

415

74

Master 24

420

75

Master 25

425

76

Master 26

430

77

Master 27

435

78

Master 28

440

79

Master 29

445

80

Master 30

450

81

Guru 1

455

82

Guru 2

460

83

Guru 3

465

84

Guru 4

470

85

Guru 5

475

86

Guru 6

480

87

Guru 7

485

88

Guru 8

490

89

Guru 9

495

90

Guru 10

500

91

Guru 11

510

92

Guru 12

520

93

Guru 13

530

94

Guru 14

540

95

Guru 15

550

96

Guru 16

560

97

Guru 17

570

98

Guru 18

580

99

Guru 19

590

100

Guru 20

600

101

Guru 21

610

102

Guru 22

620

103

Guru 23

630

104

Guru 24

640

105

Guru 25

650

106

Guru 26

660

107

Guru 27

670

108

Guru 28

680

109

Guru 29

690

110

Guru 30

700

111

Guru 31

710

112

Guru 32

720

113

Guru 33

730

114

Guru 34

740

115

Guru 35

750

116

Guru 36

760

117

Guru 37

770

118

Guru 38

780

119

Guru 39

790

120

Guru 40

800

121

Guru 41

800

122

Guru 42

800

123

Guru 43

800

124

Guru 44

800

125

Guru 45

800

126

Guru 46

800

127

Guru 47

800

128

Guru 48

800

129

Guru 49

800

130

Guru 50

800

Last updated